Telefon: 51 21 23 24 | E-mail: [email protected]

Vedtægter

Navn, hjemsted og retslig form

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for Veteranhjem Trekantsområdet.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

Stk. 3 Foreningen er juridisk og skattemæssigt en lokalafdeling til Fonden Danske Veteranhjem og er underlagt fondens bestyrelses beslutninger.

Formål

§ 2.

Stk. 1. Foreningen er en upolitisk og almennyttig forening stiftet under Fonden Danske Veteranhjem. Foreningens formål er i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem og veteranhjemmets daglige leder at stå for drift og aktiviteter på veteranhjemmet. Foreningen fungerer som en del af Fonden Danske Veteranhjem og arbejder under ansvar overfor dennes bestyrelse.

Stk. 2. Det er herunder formålet at:

1.virke som samlingspunkt for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter foreningens formål og ønsker at bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende får opbakning og anerkendelse.

2.gennem lokale aktiviteter at skabe entusiasme og virkelyst blandt veteranhjemmets brugere og frivillige samt skabe positiv opmærksomhed om veteransagen i lokalområdet.

3.udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering og koordinering af de frivillige, der varetager opgaver til gavn for Veteranhjem Trekantsområdets brugere og understøtter husets drift.

4.udbrede kendskabet til Veteranhjem Trekantsområdet og Fonden Danske Veteranhjem og ideerne bag disse.

5.arbejde for, at Veteranhjem Trekantsområdet bliver et kendt og agtet sted.

6.arbejde for, at Veteranhjem Trekantsområdet bliver et uformelt møde- være og opholdssted for alle veteraner og deres pårørende, idet der i denne forbindelse skal lægges vægt på løbende at udvikle de bedst mulige fysiske rammer for ro, hygge, kammeratstøtte, fortsat kammeratskab, aktiviteter og sammenhold for veteranerne og deres pårørende, således at disse målgruppers ønsker og behov opfyldes bedst muligt.

Medlemskab

§ 3.

Stk. 1. Alle brugere af Veteranhjem Trekantsområdet kan optages som medlemmer af foreningen.

Stk. 2. Andre personer, foreninger, fonde, virksomheder mv., der støtter foreningens formål, kan ligeledes optages som medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan afvise at optage eller kan ekskludere et medlem, hvis det vurderes, at vedkommende bevidst og gentagne gange modvirker foreningens formål. En sådan afgørelse kan efter den afviste eller ekskluderedes eget ønske altid forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Den afviste eller ekskluderede vil i så tilfælde have taleret under punktets behandling på generalforsamlingen.

Stk. 4. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen.

Kontingent

§ 4.

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentsats for de i § 3, stk. 1 og 2 anførte medlemmer.

Økonomi

§ 5.

Stk. 1. Foreningens virke finansieres af medlemskontingent samt tilskud fra Fonden Danske Veteranhjem via donationer fra private fonde, offentlige støtteordninger mv. Veteranhjemmet kan tillige skaffe indtægter ved salg af eksempelvis støttegenstande, internt salg af føde- og drikkevarer mv. Medlemskontingent samt øvrige indtægter, som hidrører fra foreningens aktiviteter, øremærkes af Fonden Danske Veteranhjem til veteranhjemmets lokale aktiviteter.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens økonomi indgår som en del af Fonden Danske Veteranhjems samlede økonomi, men der udarbejdes særskilt delregnskab for foreningen af Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 3. Fondens regnskab, herunder foreningens delregnskab, revideres af Fonden Danske Veteranhjems revisor. Delregnskabet underskrives af foreningens formand, af daglig leder samt af lederen af fondssekretariatet i Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 4. Det underskrevne årsregnskab for foreningen fremlægges til gennemsyn på veteranhjemmet senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Generalforsamling

§ 6.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tidspunkt og sted skal offentliggøres med mindst 4 ugers varsel ved opslag på veteranhjemmet, på veteranhjemmets hjemmeside samt på eventuelt sociale medier. Ud over tid og sted skal indkaldelsen også indeholde forslag til dagsorden.

Stk. 2. Alle medlemmer har adgang til generalforsamling og har stemme- og taleret og er valgbare, forudsat at de rettidigt har indbetalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 3. Kontingent anses som rettidig betalt, når betaling er sket senest 4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Det påhviler medlemmet at dokumentere rettidig betaling.

Stk. 4. Personer indbudt af bestyrelsen har dog adgang til at deltage og kan få ordet på generalforsamlingen.

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, men dirigenten kan iværksætte skriftlig afstemning, hvis han finder det hensigtsmæssigt, ligesom en sådan skal iværksættes, hvis et flertal på generalforsamlingen forlanger det. Personvalg skal ske ved skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det. Medmindre andet er nævnt i vedtægten, træffes afgørelser ved simpelt flertal.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Den samme frist gælder for opstilling af personer til bestyrelsen. Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab til orientering.
 4. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af:
  a. Formand (vælges for en toårig periode i lige år).
  b. 4 – 6 bestyrelsesmedlemmer (vælges for en toårig periode – to til tre medlemmer i lige år og to til tre medlemmer i ulige år).
  c. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 8. Eventuelt.

Stk. 8. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent, referent og formand for foreningen. Referatet offentliggøres senest 1 måned efter generalforsamlingen.​

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 20 pct. af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af de punkter, de ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest 6 uger efter, at anmodningen herom er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Bestyrelse

§ 8.

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer

Stk. 2. På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og eventuelt kasserer, sekretær m.v.

Stk. 3. De generalforsamlingsvalgte suppleanter og den daglige leder af Veteranhjem Trekantsområdet deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger, som offentliggøres på foreningens hjemmeside inden 14 dage. Bestyrelsen kan vælge at føre et særligt referat, der omhandler personsager. Dette referat offentliggøres ikke.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med Formandskollegiet ordensregler for brugen af Veteranhjem Trekantsområdet herunder regler for bortvisning og karantæne ved gentagne og/eller alvorlige overtrædelser af ordensreglerne. Reglerne har først gyldighed, når de er godkendt af Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 7. Der kan af bestyrelsen nedsættes udvalg til at varetage særlige opgaver i forhold til aktiviteter på og drift af Veteranhjem Trekantsområdet. Bestyrelsen udstikker de organisatoriske og økonomiske rammer for udvalgenes virksomhed og udpeger så vidt muligt et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til de enkelte udvalg.

Stk. 8. Den daglige leder varetager administrative og forvaltningsmæssige funktioner/opgaver efter sekretariatets direktiv, støtter og bidrager til planlægningen og gennemførelse af aktiviteter efter bestyrelsens anvisning samt bidrager til vejledning og formidling af støtte til veteraner og pårørende i samarbejde med bestyrelsen og sekretariatet samt offentlige myndigheder/institutioner.

Stk. 9. Foreningens arbejde udføres i samarbejde med Fonden Danske Veteranhjem og veteranhjemmets daglige leder. Hvis bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem skønner, at foreningens bestyrelse ikke lever op til foreningens vedtægt eller gennem sine handlinger bringer Veteranhjem Trekantsområdet i miskredit i offentligheden, skal bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem indlede en dialog med foreningens bestyrelse med henblik på at løse problemerne. Hvis ikke dette lykkes, kan bestyrelsen for Fonden Danske Veteranhjem afsætte foreningens bestyrelse og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse på dagsordenen.​

Tegningsret

§ 9.

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura til et bestyrelsesmedlem og/eller den daglige leder af Veteranhjem Trekantsområdet til at foretage de fornødne ind- og udbetalinger samt overførsler af beløb, som er nødvendige for den daglige drift af veteranhjemmet og foreningen.

Ændring af vedtægten

§ 10.

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer til standardvedtægten skal behandles på en lokal generalforsamling og her vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Derefter fremsendes forslaget til Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse. Tiltræder FDV forslaget, sendes forslaget i høring ved samtlige lokalbestyrelser. Ved tilslutning fra minimum 2/3 af de lokale bestyrelser indarbejdes vedtægtsændringen fra næstkommende ordinære generalforsamlinger. Hver lokalbestyrelse har en stemme.

Stk. 2. Lokale tillæg til standardvedtægterne, der er vedtaget på en generalforsamling, træder først i kraft, når de er godkendt af bestyrelsen i Fonden Danske Veteranhjem.

Opløsning

§ 11.

Stk. 1. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om foreningens opløsning. Denne kompetence ligger alene hos bestyrelsen i Fonden Danske Veteranhjem.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen bibeholdes alle aktiver i Fonden Danske Veteranhjem.

--ooOoo—

Denne vedtægt er tiltrådt på foreningens generalforsamling den ___/___ 20___ og godkendt af Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse den ___/___ 20__.

​​

____________________________

Dirigent generalforsamling

____________________________

Formand for foreningen

____________________________

Formand for Fonden